Frank Kenis

Shadows of Light
Saturday 20/04/2024 — Sunday 26/05/2024

Opening Sunday 21/04/2024 at 16.00
Curator: Daniela Chirion

“Francis Bacon once said: ‘In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present.’ Light breaks through abundantly in every work by Frank Kenis. We could even say that the always-present, almost blinding white light is the main protagonist in his oeuvre. But let’s not forget the darkness, the shadow that allows the light to be born so pure, to emerge masterfully, to excel in the end. [...]

Memories from the past sculpt us as human beings and carry a great potential for transformation. Each of Kenis' works is alchemy: he pairs darkness with light, anoints pain with brilliant beauty. Many of his figures turn away from the world, seem somewhat tormented or at least isolated. But the viewer is free to read what he wants in each painting, for the artist provides sufficient fairy-like counterweight in each work. [...]

At first glance, his paintings are very accessible, but there is always more than meets the eye. He takes his audience from the recognizable and worldly to the atmosphere of the ethereal. He knows how to discern the mystical in the ordinary and displays it magnificently in his works. While transcending these everyday delusions, he invites the viewer to step out of their comfort zone. In fact, he appears to say: ‘What would happen if you opened yourself to this too, if you allowed the mystery into your life?’ ”

Annelies A. A. Vanbelle

“It may be symptomatic of the ‘current times’: the fact that people seem to compulsively fill their lives with all kinds of activities, useless possessions and thoughts, whether or not we believe them to be our own. But take all this away and what is it that we are left with? An unfathomable vacuum or, on the contrary, a more essential form of life? These are questions that do not necessarily require an answer. But the work of Frank Kenis already points in the direction of what could be an answer.”

Frederic De Meyer

“Francis Bacon wist het al: ‘In order for the light to shine so brightly, the darkness must be present.’ Licht breekt overvloedig door in elk werk van Frank Kenis. We zouden zelfs kunnen opperen dat het aanwezige, verblindend witte licht de hoofdrolspeler is in zijn oeuvre. Maar niet zonder hierbij de tegenpool te veronachtzamen: de donkerte, de schaduw die zorgt dat het licht zo zuiver geboren kan worden, meesterlijk tot zijn recht komt, uiteindelijk excelleert. [...]

Herinneringen uit het verleden beeldhouwen ons als mens, en dragen een groot potentieel tot transformatie in zich. Elk werk van Kenis is alchemie: hij pareert duisternis met licht, zalft pijn met schitterende schoonheid. Vele van zijn figuren keren zich af van de wereld, lijken ietwat getormenteerd of op zijn minst geïsoleerd. Maar de kijker leest erin wat hij wil, want de kunstenaar zorgt in elk werk voor voldoende feeëriek tegengewicht. [...]

Zijn schilderijen zijn op het eerste gezicht zonder onderscheid toegankelijk, maar daar blijft het niet bij. Hij neemt zijn publiek mee van het herkenbare en wereldse naar de sfeer van het etherische. Hij weet in het gewone en het alledaagse het mystieke te ontwaren, en toont dat grandioos in zijn werken. Hij ontstijgt én overstijgt de waan van alle dag, en haalt hiermee de toeschouwer uit zijn comfortzone. Eigenlijk zegt hij: ‘Wat zou er gebeuren als jij je hiervoor ook openstelt, als jij in je leven het mysterie toelaat?’ ”

Annelies A. A. Vanbelle

“Het ligt misschien aan dit specifieke tijdsgewricht, de ‘hedendaagse tijd’: het feit dat mensen het leven compulsief lijken te vullen met allerhande activiteiten, nutteloze bezittingen, al dan niet voorgekauwde gedachten. Maar neem dit alles van ze weg, wat blijft er dan precies over? Een onpeilbaar vacuüm, of juist een meer essentiële vorm van leven? Het zijn vragen die niet noodzakelijk een antwoord vergen. Maar het werk van Frank Kenis wijst alvast een richting aan in het formuleren van een antwoord.”

Frederic De Meyer